Den slutna cirkeln

Ett av mänsklighetens primära mål har i alla avseenden varit att föra sina gener vidare. Detta tillvägagångssätt har varit helt avgörande för vår fortsatta överlevnad. Det är en biologisk drift som ligger i vår natur. Med hjälp av denna har vi tillsammans kunnat anta livets alla utmaningar. Det här i kombination med att som enda levande varelse kunna planera för både den egna och andras framtid. Det går att idag agera på ett sätt som kan motsvara morgondagens förväntningar. Det här är till mångt och mycket den komplexa hjärnans förtjänst som egentligen även ligger till grund för hela vår historia.

Med nytta kommer nöje

Ingen människa är den andra lik. Det här har skapat både fantastiska relationer och förfärliga segregationer. Det förstnämnda kan med fördel utnyttjas genom CRM som i sin tur också vill bibehålla dessa. Använd denna plattform om konflikten ska undvikas. Det ena utesluter inte det andra. För att på något sätt närma sig dessa ytterligheter krävs någon form av kommunikation. Detta är även ett av mänsklighetens viktigaste verktyg för att på gott och ont bibehålla sin status som planetens härskare. Det här är i grunden ett slags budskap som ska gå från en sändare till en mottagare. Hur denna upplysning går till kan skilja sig åt på en rad olika sätt. Hand i hand med den ack så viktiga kommunikationen går informationen. Det här har alltid fungerat som ett naturligt sätt att förhålla sig till omgivningen. På samma gång är beroendeförhållandet med sig själv samtidigt intakt. Information av olika slag har varit helt avgörande för att överleva dagen. Det behöver inte alltid bokstavligen handla om liv eller död men baseras till mångt och mycket på samma premisser. Idag kan det exempelvis vara ersatt av arbete, studier eller familjerelaterade aspekter.

Detta är precis också vad nyheter i grunden handlar om. De skildrar på ett tämligen fascinerande sätt den totala föreningen mellan kommunikation och information. Vad en nyhet egentligen är och står för är svårt att ge en entydig definition på. Det handlar i grund och botten om en slags upplysning där läsaren alternativt tittaren omedvetet sätter ett värde på desamma. Den tenderar att växa sig starkare om mottagaren i fråga själv kan känna igen sig i sammanhanget. Beroende på tid, plats och situation. Faktorer såsom geografisk placering och livssituation förhåller sig också som viktiga inslag i denna process. Nyheter har en förmåga att snabbt ändra skepnad eftersom sanningen på ett spektakulärt sätt istället ersätts av underhållning.

Förändringens vindar blåser

Nyheter har förmodligen existerat ända sedan vi för första gången såg dagens ljus. Genom historiens gång har det spridande budskapet hela tiden sökt nya vägar. Det har alltid handlat om en relativt färsk produkt. Det är samtidigt också detta som är lite av nyhetsspektrumets kärna. Processen har historiskt sett genomgått en omvandling svår att riktigt ta på. Från att under en längre period på ett fysiskt sätt spridas mellan människor till att nå ut till desamma utan att själva händelsen ägt rum. I takt med det senaste decenniets revolutionerande utveckling har nyheter som vi känner till dem skakats om i sina grundvalar. Med en obegränsad kommunikation samt all världens information i fickan står nyhetslandskapet inför sina största utmaningar någonsin.

Vi lever trots allt kvar i en fysisk värld som till fullo aldrig kan ersättas av något digitalt dito.

kalle